HMS

 

 

 

HMS MÅLSETTING FOR Iceco2

Overordnet HMS målsetting er:
”Ingen skade på mennesker, miljø eller materiell som følge av vår virksomhet”.

 

For å nå denne målsetningen skal HMS-arbeidet kontinuerlig forbedres gjennom kartlegginger, vernerunder, handlingsplaner, rapportering og oppfølging av nestenulykker, gode jobbforberedelser samt aktiv deltakelse fra alle ansatte.

 

Vi har daglig fokus på evaluering og optimalisering av våre prosesser. Alle aktiviteter i bedriften skal gjennomføres i overensstemmelse med krav fastsatt i gjeldende lover og forskrifter og ved at samtlige arbeidstakere etterlever interne sikkerhetsregler og instrukser.

 

 

KVALITETS MÅLSETTING 

Vår overordnede målsetting er å gjøre jobben effektivt og riktig første gang, og slik at kundene får en positiv opplevelse hos oss. Vi skal levere forventet service, og øke vår markedsposisjon gjennom vårt fokus på kvalitet og ledelse også fremover. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og skal ha stolthet for den prosessen de utfører.

 

Ved styrt opplæring og kontroll på kompetanse skal vi sikre at alle forstår kravene til sine oppgaver og kjenne våre kunders behov. Vi skal ha gode og klare rutiner og prosedyrer, og kontinuerlig arbeide for å utvikle og forbedre interne systemer. Ethvert avvik skal ivaretas som et viktig grunnlag til forbedring. Vi skal sikre våre kunder gode løsninger, slik at de oppnår sine krav og mål gjennom oss som en trygg leverandør. Forståelse av risiko er viktig, og vi vil alltid bestrebe å tilby produkter vi kan levere med riktig kvalitet og leveringspresisjon.

 

HMS er viktige standarder gjennom all vår innsats, og våre medarbeidere skal fokusere på å forstå sikkerhetsarbeidet og ta personlig ansvar. Alle aktiviteter ved Iceco2 utføres i henhold til vår HMS policy og offentlige retningslinjer.